opc_loader

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsbrief

​​
De Hoogste Kwaliteit
​​
Breed assortiment
​​
De Beste Service
​​
Persoonlijke Aandacht
Print deze pagina:
              ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van reisgemak-online.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van resigemak-online.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
resigemak-online.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van reisgemak-online.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Reisgemak-online.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
reisgemak-online.nl. reisgemak-online.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt reisgemak-online.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 reisgemak-online garandeert niet de juistheid van de gegevens, die vermeld zijn op de website.

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling voor verkoopartikelen dient te geschieden per iDeal. Volgens afspraak kan ook vooruit per bank worden betaald.
3.3
Betaling voor verhuurartikelen, te herkennen aan het woord "HUREN" in de artikelomschrijving, dient contant bij afhalen te geschieden evenals de bijbehorende borg.

Artikel 4. Levering


4.1 De door reisgemak-online.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt altijd volgens afspraak. Als u de bestelde producten alleen af komen halen nadat u van ons een bericht heeft ontvangen. De afhaaladressen zijn : Klokhoek 14c, 3833 GX Leusden en Citadel 49, 5301 JG Zaltbommel.

4.3 Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet geruild worden.

Artikel 5. Herroepingsrecht


5.1 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
5.2 Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud


6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan reisgemak-online.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Garantie


7.1 Indien reisgemak-online.nl producten aan de afnemer levert, is reisgemak-online.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop reisgemak-online.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
7.2 Defecte producten kunnen uitsluitend, binnen de garantietermijn, in overleg met reisgemak-online.nl retourgezonden worden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid


8.1 reisgemak-online.nl is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, welke ontstaat nadat de producten zijn geleverd.

8.2 Schade, ontstaan aan het voertuig van de koper, door hulp bij (de)montage door reisgemak-online.nl, is geheel voor risico en rekening van de koper.

8.3. Let op: Als u de vervoerder toestemming heeft gegeven het pakket ergens neer te zetten bij afwezigheid, zijn wij niet meer aansprakelijk voor schade of diefstal.

Artikel 9. Persoonlijke gegevens


9.1 reisgemak-online.nl zal uw gegevens, welke zijn ingevuld tijdens de bestelprocedure, opnemen in onze bestanden. Deze zullen NIMMER aan derden verstrekt worden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.